Notice: Undefined index: natuurlijkboeren|d0d3be55-ba69-4387-970c-9eaf4eb2abe8 in /home/natuurlijkboer/domains/natuurlijkboeren.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 26
Kaasboerderij NoorderlichtLandbouw is verweven met de natuur

Verdienmodellen

Dè succesfactor voor natuurinclusieve landbouw is een effectief verdienmodel voor het bedrijf waar natuur onderdeel van is. Er wordt in dit geval dus niet alleen geld verdiend met agrarische productie, maar er wordt ook waarde gecreëerd voor en met de natuur.
Die waarde wordt gecreëerd door natuurwaarden of opbrengsten uit de natuur te vermarkten en door eigenschappen van de natuur te benutten in de bedrijfsvoering (en daarmee in sommige gevallen ook kosten te besparen).

Doordat de bedrijfsstructuur, ontwikkelmogelijkheden en eigenschappen van de omgeving per bedrijf verschillen, is het natuurinclusieve verdienmodel van elk bedrijf uniek. Het verdienmodel staat of valt bij de invulling van iedere individuele ondernemer. Elk verdienmodel is anders, maar de verschillende verdienmodellen zijn wel te groeperen naar thema. Wij zien de volgende indeling.

Samenwerken
Verdienmodellen kunnen gebaseerd zijn op het realiseren van meerwaarde voor meerdere bedrijven gezamenlijk, via bijvoorbeeld natuurbeheer. In dat geval wordt vaak ook samengewerkt met andere partijen zoals terreinbeheerders, afnemers en maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld is de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, die reeds 100 ha natuurgrond beheert. Steeds meer ondernemers in dat gebied hebben belangstelling om lid te worden en de coöperatie wil graag meer grond gaan beheren en meer groene diensten leveren.

Verbreden
Natuurinclusieve verdienmodellen kunnen ook gebaseerd zijn op de combinatie van veehouderij en akkerbouw of multifunctionele activiteiten, zoals zorg, recreatie, educatie of streekproducten. Natuur versterkt in veel gevallen die bedrijfsactiviteiten. Een rundveehouder heeft Aberdeen Anguskoeien die grazen op 50 ha grond van Natuurmonumenten. Het biologische vlees wordt in boerderijwinkels en restaurants verkocht. Het beheer van de grond van Natuurmonumenten heeft ook meerwaarde voor recreanten, door de wandelpaden die door de weiden lopen en de open dagen die het bedrijf organiseert.
Een ander voorbeeld van verbreding is de akkerbouwer die ook een landschapscamping runt. De bezoekers zijn over het algemeen natuurliefhebbers en waarderen de natuurvriendelijke oevers en bloemenranden op het bedrijf.

Natuurbeheer is aanvullend
Deze verdienmodellen kenmerken zich door een relatief hoge melkproductie in de veehouderij en een regulier bouwplan in de akkerbouw. Het natuurbeheer is in dit verdienmodel aanvullend. Een voorbeeld van dit verdienmodel is een bloembollenbedrijf dat andere gewassen (pootaardappelen en uien) verbouwt, maar ook zeer actief en succesvol is in weidevogelbeheer.

Natuurbeheer als integraal onderdeel van het verdienmodel
Voorbeeld hiervan is een veehouderij die naast de productie van melk en vlees, op contractbasis natuur en landschap beheert op grond van een terreinbeheerder. De ligging aan de rand van de stad maakt dat het onderhoud van het landschap investeringen zijn in de gemeenschap.

De bodem als speerpunt
De kern van dit verdienmodel bestaat uit akkerbouw, met de bodem als speerpunt. Investeren in de betere bodemstructuur en - vruchtbaarheid door toepassing van niet-kerende grondbewerking (NKG) zal leiden tot lagere kosten en hogere opbrengsten. Akker- en bloemranden lokken in dit geval nuttige insecten die de gewassen luizenvrij houden. Minder insecticiden betekent minder ‘steriele’ akkers – een zegen voor de akkervogels. Zo wordt de akkerbouw weerbaarder en het landschap fraaier.

Downloads

Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

Om een beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een enquête gehouden onder melkveehouders, akkerbouwers en agrariërs met een gemengd bedrijf.

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Natuurinclusief voor een goede toekomst (WUR)

Wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream

In het onderzoeksrapport 'Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream' staat de vraag centraal welke verdienmodellen mogelijk zijn om opschaling naar mainstream mogelijk te maken.

Nieuws

Elke 20 kilometer een Herenboerderij

Met negen boerderijen in functie, tientallen initiatieven om nieuwe op te richten en honderden geïnteresseerden in het hele land, kun je wel stellen dat het initiatief Herenboeren een groot succes is. Zeker omdat de eerste Herenboerderij pas vijf jaar geleden, in 2016 werd opgericht. Wat kunnen we voor de komende vijf jaar verwachten?

In Zuid Holland zijn de ambities in elk geval groot. Terwijl er begin vorig jaar nog nul Herenboerderijen zaten, zijn het er binnenkort al drie. Zo startte in maart 2020 De Vlinderstrik in Rotterdam met zaaien, fruitbomen en veeteelt. Door de opstartfase is de productie nog niet heel hoog, maar daar komt dit jaar verandering in. Eind deze maand gaat Herenboeren Aan den Drecht in het Groene Hart van start en de derde is ook ver in het proces.

Lees het artikel in zijn geheel op: www.dekortstweg.nl

Kleine coöperaties steeds succesvoller

In plaats van zich aan te sluiten bij grote boerencoöperaties als FrieslandCampina of Arla, zoeken boeren samenwerking in kleiner verband. Onder het motto ‘samen sterker’ lukt dat steeds beter. De omzet stijgt de laatste jaren hard, omdat steeds meer consumenten de voordelen van kleinschalige productie zien. Maar waarom kan dat niet bij de grote jongens?

Lees het volledige artikel op de Website van DeKortsteWeg.

Copyright © NMZH