Blijf op de hoogte

Nieuws

Klaver in plaats van toegevoegde stikstof

In de strijd tegen de stikstofuitstoot stelt de commissie-Remkes voor om het gebruik van kunstmest ‘uit te faseren’. Maar akkerbouw zónder stikstof uit mest te gebruiken, kan dat? Jazeker, toont onderzoek op de proefboerderij Kollummerwaard.

Want boeren die klaver door het gras mengen, hoeven minder stikstof in de vorm van mest toe te voegen en kunnen tóch voldoende veevoer van hun land oogsten.

Lees het verhaal over de kracht van klaver, opgetekend door journalist Rob Buiter voor dagblad Trouw.

‘Eet ook na de lockdown lokaal’

‘De coronacrisis verstoorde de wereldwijde voedselproductie, maar liet ook zien hoe het beter kan: met kortere voedselketens’, schrijven Barbara Baarsma, Drees Peter van den Bosch, Joris Lohman en Samuel Levie in het NRC. Maar blijven consumenten de weg naar streekproducenten vinden, ook nu het virus op zijn retour lijkt? Of gaan we terug naar ‘het oude normaal’?

Dat zou jammer zijn, vinden de auteurs, ‘want ‘de korte keten’ is veel méér dan voedselboxen als crisisinterventie. Het gaat om verse producten die niet of veel minder bewerkt zijn dan de producten in de supermarkt en dus gezonder zijn. De producten hebben minder kilometers afgelegd en kunnen daardoor een betere CO2-voetafdruk hebben.’

Lees het artikel.

Caring Farmers blijft groeien

De gangbare landbouw is volledig vastgelopen en veel te verwoestend voor de natuur. Tegelijk worden de duizenden (bio)boeren die dat willen veranderen, nauwelijks gehoord. Er is te weinig aandacht voor ze in de media en in de politiek. Dat vinden de boeren achter Caring Farmers, een nieuwe belangenbehartiger voor de kringlooplandbouw.

Kees Vermeer interviewde woordvoerder Hanneke van Ormondt voor zijn artikel op De Kortste Weg. "Het landbouwbeleid is decennialang hetzelfde geweest en is niet goed voor de boeren", zegt zij. "Steeds meer boeren sluiten zich dan ook aan bij Caring Farmers. Ik denk dat misschien wel de helft van alle boeren uiteindelijk met ons mee wil", aldus Hanneke. Het ledental is inmiddels gegroeid naar 150 en groeit nog steeds.

Rabobank: boeren moeten duurzamer produceren

Veel mensen kennen de cijfers achter ons voedsel, maar we blijven ervan schrikken: anno 2020 wordt zo’n 75 procent van ons geproduceerde voedsel geëxporteerd, terwijl tegelijkertijd de helft van ons consumentenvoedsel wordt geïmporteerd. Een gemiddelde hap heeft 30.000 kilometer afgelegd voor die op ons bord ligt. Ook voedsel dat op Nederlandse bodem is verbouwd, maakt vaak een lange omweg. In het buitenland wordt het bijvoorbeeld verwerkt tot hapklare producten die uiteindelijk weer belanden in de schappen van Nederlandse supermarkten. 

Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, wil hierin verandering aanbrengen. "Als we inzetten op korte ketens naast de internationale ketens, is de leveringszekerheid van ons voedsel uiteindelijk beter geborgd", zegt ze in het radiprogramma Vroege Vogels. Aangezien de Rabobank 85% van onze boeren financiert, is dit een hoopvolle ontwikkeling.

Lees het artikel en luister naar de podcast

Britse expert: de mondiale voedselketen is failliet

'Covid-19 toont het failliet van de mondiale voedselketen', zegt de Britse Carolyn Steel, auteur van diverse boeken en artikelen over voedsel, in een artikel in het NRC. 'Goed eten is lokaal, kleinschalig, biologisch. En de overheid is aan zet, want de markt gaat dit niet oplossen.'

De huidige situatie: telers kunnen hun gewassen niet van het land krijgen want de buitenlandse arbeiders blijven weg. Afzetkanalen vallen weg doordat de horeca gesloten is. Export en import haperen nu grenzen en havens op slot zitten. In Afrika en Azië ontvluchten de armen de steden, uit vrees voor honger. Voedseltekorten dreigen in landen die afhankelijk zijn van import. 'Het laat zien', zegt Steel, 'hoe kwetsbaar ons gemondialiseerde voedselsysteem is. En hier in het Verenigd Koninkrijk trekken jonge mannen intussen blikken bonen uit de handen van oude omaatjes.'

Lees het artikel van Martine Kamsma

Mensen hamsteren ook in boerderijwinkels

Toen de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd, haastte half Nederland zich in paniek naar de supermarkt. Pasta, bonen in blik en wc-papier werden en masse ingeslagen. Maar toen de schappen daar leeg raakten vertrokken mensen naar de boeren. Terwijl het daar rond deze tijd normaal gesproken heel rustig is.

Lees het artikel van journalist Sammy Shawky op de website van De Kortste Weg

KAN EEN GOEDE BOER NATUURINCLUSIEF ZIJN?

Een ‘goede boer’, wat is dat precies? Of liever, hoe denken boeren daar zelf over? En hoe kenschetsen boeren een ‘goed landschap’? Vier wetenschappers van Wageningen University & Research deden hier onderzoek naar. Veel boeren zijn tevreden met hun werk als het land, het vee en de grond goed onderhouden zijn: vrij van onkruid, met een goed bijgehouden erf. Maar het onderzoek voegt daar ook aspecten aan toe: Een goede boer neemt ook verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu, biodiversiteit en maatschappij, is sociaal, werkt niet te hard en is gelukkig. Begrip van de rol van culturele normen in de landbouw is volgens de onderzoekers van groot belang voor partijen die beslissingen van boeren zouden willen beïnvloeden, zoals overheden, natuurorganisaties, ketenpartijen en agrarische collectieven.

Het resultaat van het onderzoek onder 24 Nederlandse boeren legden de academici vast in het wetenschappelijk rapport “Kan een goede boer natuurinclusief zijn?”.

Door coronacrisis eten we meer lokaal voedsel

Na enkele weken coronacrisis blijken steeds meer Nederlanders de weg naar lokale voedselproducenten te vinden. Niet alleen omdat de schappen in de supermarkt leger zijn, maar ook omdat men lokale ondernemers steunt en vooral: omdat men gezond wil eten. Daarnaast groeit het besef dat het coronavirus mogelijk is ontstaan door de destructieve omgang van mensen met onze flora en fauna.

Iets meer uitzoomend: het coronavirus legt de zwakten in ons mondiaal verknoopte voedsel- en landbouwsysteem bloot. Alleen met een radicaal andere visie en nieuw beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig, gezond landbouw- en voedselsysteem. Dit schrijft de website Voedsel Anders, in een artikel waarin gepleit wordt voor ondersteuning van kleine, veelbelovende bedrijven en initiatieven, nu en in het post-coronatijdperk.

 

Lees het artikel van Voedsel Anders

 

 

Greener future for young farmers

Een groenere toekomst is voor iedereen de juiste weg, en zeker voor jonge boeren! Daarom heeft de Europese Unie een subsidie toegekend aan het project ‘Greener future for young farmers’. Op initiatief van Vogelbescherming Nederland wordt onderwijsondersteunend materiaal over natuurinclusieve landbouw verzameld en ontwikkeld voor alle niveaus in het groene mbo en hbo.

De biodiversiteitscrisis maakt het immers noodzakelijk om verder te kijken dan traditionele agrarische thema’s als gewaskennis, schaalvergroting en techniek. Om natuurinclusieve landbouw verder te ontwikkelen, zijn boeren nodig die daadwerkelijk met natuur gaan werken op hun bedrijf, schrijft Vogelbescherming Nederland op haar website. Die jonge boeren moeten dan wel weten wat hun kansen en mogelijkheden zijn, dus dat vraagt om een aangepast lespakket.


UITNODIGING: ook jij kunt praktische en beeldende materialen toevoegen, die gaan over natuurinclusieve landbouw en waar collega’s in het onderwijs wat aan kunnen hebben. Klik op het linkje.

 

Meer informatie en bijdragen aan het project

 

Geld Postcode Loterij voor mens en natuur

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Amsterdam maakte de Postcode Loterij bekend dat ze dit jaar maar liefst € 376.584.531 kan verdelen onder 123 organisaties. De Natuur en Milieufederaties kunnen opnieuw rekenen op een vaste bijdrage van 2,25 miljoen euro. Met een extra schenking van 2,25 miljoen euro voor Plan Boom, worden de komende vier jaar in Nederland 10 miljoen bomen geplant.

Ook wordt geld vrijgemaakt voor projecten die – direct of indirect - een gezonde en duurzame landbouw ten goede komen. Zo ontvangt de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 1,5 miljoen euro om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. Natuurorganisatie IUCN NL ontvangt een bijdrage van € 2,8 miljoen voor het project ‘Onder het Maaiveld’, dat inzet op verbetering van het bodemleven met behulp van een label voor bodemkwaliteit.

Lees over het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij

EJP SOIL: bodemverbe-tering in heel Europa

26 instituten uit 21 verschillende landen doen een gezamenlijk onderzoek naar een klimaatslim en duurzaam agrarisch bodembeheer in Europa. Voor Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eigenaar van het programma. De Universiteit van Wageningen is nauw betrokken. Met het programma is een bedrag van 80 miljoen euro gemoeid.


Het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’, afgekort EJP SOIL, is op 1 februari 2020 formeel van start gegaan. Doel van het EJP SOIL is het verbeteren en verduurzamen van  het bodembeheer in de landbouw in heel Europa. Dit draagt bij aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals aanpassing aan klimaatverandering en voedselzekerheid. Saskia Visser, programmaleider namens Wageningen, geeft aan: “Bodems spelen een belangrijke rol in veel maatschappelijke opgaven, maar goed bodembeheer is complex. Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en toepassing.” Het programma heeft een looptijd van vijf jaar. 


Lees meer over EJP SOIL

Toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Broeikasgassen, biodiversiteit, verdienmodellen en het waterpeil. Dat zijn de thema’s van het kennisprogramma over toekomstbestendig ‘boeren’ in het Groene Hart. Het programma is opgezet door Wageningen University en Research (WUR), zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, de Rabobank en de provincie Zuid-Holland.


Onder leiding van de WUR wordt onder meer onderzoek gedaan naar maatregelen met betrekking tot het waterpeil voor de ontwikkeling van het landgebruik, de natuur en nieuwe verdienmodellen voor de veehouderij. Het programma onderzoekt ook of door het toevoegen van water aan de bodem via buizen de bodemdaling teruggebracht kan worden van 10 tot 15 millimeter per jaar naar 4 tot 5 millimeter per jaar. Daarmee zou een enorme vermindering van de broeikasgassen kunnen worden gerealiseerd.


Het kennisprogramma is een onderdeel van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Dit is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die werken aan toekomstbestendige, duurzame landbouw.

 

Lees meer op de website van de WUR

 

Copyright © NMZH