LandlustIk wil een boerderij die een positieve invloed heeft op mijn omgeving

Samenwerking

Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat alleen plaatsvinden als boeren zelf in beweging komen en als overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de boeren ook willen helpen om die beweging te maken.
Heel belangrijk is de erkenning en waardering van de natuurinclusieve inspanningen van boeren. Waarbij de financiële risico’s niet alleen bij de boer zelf gelegd worden.
De boerenbedrijven die al natuurinclusief zijn, werken vaak samen met partijen als waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, provincies of met collega-boeren. Hieronder zijn enige voorbeelden beschreven.

Waterschap
De weidevogelstand kan veel baat hebben bij een samenwerking tussen boer en waterschap. Als een waterschap een vergoeding geeft voor het opzetten van het waterpeil, kan het voor een boer aantrekkelijk zijn om op die manier aan natuurbeheer te doen. Mits hij ook een vergoeding krijgt voor goede beheerpakketten (uitgestelde maaidatum, plas-dras en kuikenstroken).

Coöperatie
In de Krimpenerwaard beheert een groep melkveehouders (de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard) reeds 100 ha natuurgrond. Naast natuurbeheer wil deze coöperatie nieuwe producten en diensten aanbieden aan het waterschap, recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap en de gemeente. Zo zou de coöperatie bijvoorbeeld gemeentelijke gronden kunnen beheren. Het gaat deze boeren om de geleverde diensten, maar ook om een beter imago.

Bloemenranden
Op diverse plekken ontwikkelen akkerbouwbedrijven samen bloemenranden rondom de akkers om de biodiversiteit te stimuleren. Bijen en andere bestuivers worden zo gelokt, evenals vogels. Via crowdfunding (www.burgersvoorbijen.nl) worden de bloemenranden deels gesponsord door burgers. Naast de biodiversiteit vaart zo ook de PR van de landbouwsector wel bij het inzaaien van akkerranden.

Voor meer voorbeelden van samenwerking en meer informatie lees:

Downloads

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Boeren in Beweging (Wageningen University & Research)

Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

Copyright © NMZH